مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
دسته بندی ها:BLUE 128
128MB RAM/128MB SWAP
5GB HDD
1 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است
BLUE 256
256MB RAM/256MB SWAP
10GB HDD
500GB Bandwidth
1 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است
BLUE 512
512MB RAM/512MB SWAP
25GB HDD
1TB Bandwidth
2 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است
BLUE 1024
1024MB RAM/1024MB SWAP
40GB HDD
2TB Bandwidth
3 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است
BLUE 2048
2048MB RAM/2048MB SWAP
60GB HDD
3TB Bandwidth
4 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (162.158.78.133) وارد شده است.