مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
دسته بندی ها:Intel ATOM C2758
Intel ATOM C2758

250GB HDD

8GB RAM

5 IPs

10TB Bandwidth

1Gbps Port

Intel Xeon E3-1240v3
Intel Xeon E3-1240v3

1TB HDD HDD

16GB RAM

5 IPs

10TB Bandwidth

Dual Intel Xeon E5-2620
Dual Intel Xeon E5-2620

1TB HDD

64GB RAM

5 IPs

10TB Bandwidth

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (162.158.78.167) وارد شده است.